سرور مجازی ابری هلند

LB-1

تعداد سی پی یو مجازی=۱ کر

مقدار رم=۱ گیگابایت

فضا=۲۰ گیگابایت

ترافیک=۴ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی

LB-2

تعداد سی پی یو مجازی=۱ کر

مقدار رم=۲ گیگابایت

فضا=۴۰ گیگابایت

ترافیک=۶ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی

LB-3

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۴ گیگابایت

فضا=۶۰ گیگابایت

ترافیک=۸ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی

LB-4

تعداد سی پی یو مجازی=۴ کر

مقدار رم=۸ گیگابایت

فضا=۸۰ گیگابایت

ترافیک=۸ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی

LB-5

تعداد سی پی یو مجازی=۸ کر

مقدار رم=۱۶ گیگابایت

فضا=۱۲۰ گیگابایت

ترافیک=۱۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی

LB-6

تعداد سی پی یو مجازی=۱۲ کر

مقدار رم=۳۲ گیگابایت

فضا=۱۸۰ گیگابایت

ترافیک=۱۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی

LB-7

تعداد سی پی یو مجازی=۱۶ کر

مقدار رم=۶۴ گیگابایت

فضا=۲۴۰ گیگابایت

ترافیک=۱۵ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت اختصاصی

سطح پشتیبانی=عادی