سرور مجازی آلمان

HR-11

تعداد سی پی یو مجازی=۱ کر

مقدار رم=۲ گیگابایت

فضا=۲۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-11N

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۲ گیگابایت

فضا=۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-21

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۴ گیگابایت

فضا=۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-21N

تعداد سی پی یو مجازی=۳ کر

مقدار رم=۴ گیگابایت

فضا=۸۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-31

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۸ گیگابایت

فضا=۸۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-31N

تعداد سی پی یو مجازی=۴ کر

مقدار رم=۸ گیگابایت

فضا=۱۶۰۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-41

تعداد سی پی یو مجازی=۴ کر

مقدار رم=۱۶ گیگابایت

فضا=۱۶۰۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-41N

تعداد سی پی یو مجازی=۸ کر

مقدار رم=۱۶ گیگابایت

فضا=۲۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-51

تعداد سی پی یو مجازی=۸ کر

مقدار رم=۳۲ گیگابایت

فضا=۲۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

HR-51N

تعداد سی پی یو مجازی=۱۶ کر

مقدار رم=۳۲ گیگابایت

فضا=۳۶۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی