سرور مجازی آلمان

HR-11

تعداد سی پی یو مجازی=۱ کر

مقدار رم=۲ گیگابایت

فضا=۲۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
118,400تومان
Měsíčně
Objednat
HR-11N

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۲ گیگابایت

فضا=۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
162,800تومان
Měsíčně
Objednat
HR-21

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۴ گیگابایت

فضا=۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
230,900تومان
Měsíčně
Objednat
HR-21N

تعداد سی پی یو مجازی=۳ کر

مقدار رم=۴ گیگابایت

فضا=۸۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
327,100تومان
Měsíčně
Objednat
HR-31

تعداد سی پی یو مجازی=۲ کر

مقدار رم=۸ گیگابایت

فضا=۸۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
423,300تومان
Měsíčně
Objednat
HR-31N

تعداد سی پی یو مجازی=۴ کر

مقدار رم=۸ گیگابایت

فضا=۱۶۰۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
577,200تومان
Měsíčně
Objednat
HR-41

تعداد سی پی یو مجازی=۴ کر

مقدار رم=۱۶ گیگابایت

فضا=۱۶۰۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
740,000تومان
Měsíčně
Objednat
HR-41N

تعداد سی پی یو مجازی=۸ کر

مقدار رم=۱۶ گیگابایت

فضا=۲۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
1,058,200تومان
Měsíčně
Objednat
HR-51

تعداد سی پی یو مجازی=۸ کر

مقدار رم=۳۲ گیگابایت

فضا=۲۴۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
1,385,300تومان
Měsíčně
Objednat
HR-51N

تعداد سی پی یو مجازی=۱۶ کر

مقدار رم=۳۲ گیگابایت

فضا=۳۶۰ گیگابایت

ترافیک=۲۰ ترابایت

پورت= ۱گیگابیت

سطح پشتیبانی=عادی

Starting from
2,308,800تومان
Měsíčně
Objednat