هاست ابری مولتی لوکیشن ویندوز

cwt-300


فضا= ۳۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cwt-500


فضا= ۵۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cwt-1000


فضا= ۱۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ندارد

تعداد دامنه اضافه= ندارد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cwt-2000


فضا= ۲۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ۱ عدد

تعداد دامنه اضافه= ۱ عدد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cwt-3000


فضا= ۳۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ۳ عدد

تعداد دامنه اضافه= ۱ عدد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cwt-5000


فضا= ۵۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ۳ عدد

تعداد دامنه اضافه= ۱ عدد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد

cwt-10000


فضا= ۱۰۰۰۰ مگابایت

پهنای باند= نامحدود

تعداد اکانت FTP= نامحدود

اکانت ایمیل= نامحدود

تعداد زیر دامنه= نامحدود

تعداد پارک دامنه= ۳ عدد

تعداد دامنه اضافه= ۱ عدد

کنترل پنل= پلسک

گواهی اس اس ال رایگان= دارد

میزان رم= ۲ گیگابایت

میزان CPU= ۱ عدد

پنل پیامکی رایگان= دارد